ČSSR 9/1976 zurück/back

DEAN REED A JEHO SVĚT

Letos na jaře u nás zdaleka nebyl poprvé: poprvé však DEAN REED natáčel v pražském Mozarteu pro Supraphon - a hned LP desku. Zpěvák, s jehož jménem se mnozí setkali dřív, než s jeho písněmi, je bezpochyby zajímavou osobností - o tom svědčí nejen notoricky známá fakta z jeho dosavadního - na události přebohatého života, ale i skutečnost, že si v krátkém čase dokázal v Praze získat mnoho přatel a podmanit celý štáb technických i odborných pracovníků Supraphonu. Hovořili o něm - i o jeho chystané LP desce s obdivem. Neslyšeli jsme - tedy nemůžeme soudit a počkáme si raději na podzim, kdy se LP deska, nazvaná "Dean Reed a jeho svět" (1131906) objeví na pultech gramofonových prodejen.

V pauze mezi natáčením si Dean Reed - americký zpěvák, žijící v současné době v NDR, člen Světové rady míru, filmový herec, ale také skladatel a textař, našel ochotně čas an chvilku povídání - o desce, o svých pránech, o politické písni.

Pane Reede, vystupoval jste u nás v televizi, zpíval na koncertech. Jaký je důvod vaší současné návštěvy?

"Natáčím pro Supraphon LP desku. Není to má první LP v zemích socialistického tábora - mám už desku vydanou v NDR a v Sovětském svazu, ale je to poprvé, co spolupracuji se Supraphonem. A musím hned říci, že jsem velice spokojen. Domnívám se, že to bude mé nejlepší album vůbec - i když počítám desky natočené na Západě - v Spojených státech, v Itálii, v Jižní Americe."

V čem se připravovaná deska liší od těch ostatních?

"Technicky jsou dnes téměř všechna studia na světě stejná - mají stejné vybavení - ať již v Los Angeles, v Moskvě nebo v Praze. I technici jsou více méně všude stejně zruční. V tomto případě jsem se ovšem setkal s vynikajícím aranžmá, které je psáno s obrovskou fantazií a citem. Víte, byl jsem už mnohokrát v Československu a vždy jsem byl překvapen fantazií vašich lidí - a to už nesouvisí jen s hudbou - celé vaše umění je touto fantazií naplněno, vaše architektura například. Ale i vaše domácnosti, které mají vždy v sobě něco, co jim dodává zcela zvláštní půvab. To všechno zřejmě souvisí s celou českou mentalitou."

Obsahuje vaše nová deska také skladby českých autorů?

"Jsou zde čtyři písně vašich skladatelů Bohuslava Ondráčka, Ladislava Štaidla, dvě skladby Otakara Petřiny, sám jsem k nim napsal text. I tady platí v plném rozsahu to, co jsem už říkal o české fantazii."

Je celá deska v angličtině?

"Téměř - s jedinou výjimkou. Jednu píseň zpívám španělsky a má to svůj důvod. Možná, že víte, že Chile je takřka mým druhým domovem: Salvator Allende, Pablo Neruda a Victor Jara byli moji osobní přátelé. V současné době je v Chile oficiální písní vězňů fašistické junty Óda na radost z Beethovenovy IX. symfonie. Pokaždé, když je v Chile propuštěn politický vězeň, ostatní mu zpívají tuto píseň, proto jsem považoval za nutné zařadit je ve španělštině."

Jste členem Světové rady míru, interpretem písní s pokrokovou tematikou. Jaký je váš názor na politickou píseň jako žánr?

"Nesouhlasím v zásadě s principem řadit písně do určitých přihrádek, do určitých kategorií - jsem a vždy rozhodně budu proti tomu. Nevěřím ve rčení - to je politický zpěvák, zpěvák protestsongů - tamto je interpret pop či folk music. Ani lidi, ani zpěváky nemůžeme "škatulkovat" a stejně tak to nemůžeme udělat s písničkami. Domnívám se, že všichni jsme političtí zpěváci, nezáleží na tom, co zpíváme, ale vždy děláme jistý druh politiky - a jsme jen buď dobří, nebo špatní. V písních každého zpěváka by se mělo odrážet všechno ze života - naprosto všechno - to znamená, že bude zpívat o svých dětech, o lásce ke své ženě, o svých zálibách, o věcech, které má rád, ale také o problémach, které v našem světě existují - problémy spravedlnosti, kolonialismu, fašismu. Musí prostě o těchto věcech zpívat a vyjádřit taky svou solidaritu s těmi, kdož bojují za svou nezávislost. A my musíme zpívat o všem co v životě je - pakliže jsou to pouze politické písně nebo zase výhradně romantické písně o lásce, pak říkáme pouze polovinu pravdy o životě - a to je málo. A tak i moje deska, kterou zde připravuji, zahrnuje všechno - je tu rock'n'roll, píseň milostná i protest - je tu všechno důležité stejně jako v životě."

Vaše nejbližší plány?

"V tomto roce se pravděpodobně uskuteční můj největší životní projekt - pravděpodobně také nejobtížnější. Píši scénář, režíruji a hraji titulní roli v celovečerním filmu o Victoru Jarovi. To je poprvé, kdy budu najednou zastávat všechny tři úlohy. Snad tento film pomůže boji chilských lidí proti fašismu. Je to samozřejmě náročná práce, ale doufám, že mi velice pomůže má dobrá znalost Chile, která mne také opravňuje k natočení filmu."

A kdy vás zase uvidíme v Československu?

"Pravděpodobně přijedu v září na turné, které obsáhne sedem koncertů."

nd

Dean Reed und seine Welt

In diesem Frühjahr war er bei weitem nicht zum ersten Mal bei uns: aber zum ersten Mal hat DEAN REED im Prager Mozarteum eine LP für Supraphon aufgenommen. Der Sänger, dessen Name vielen bekannter ist als seine Lieder, ist zweifellos eine bekannte Persönlichkeit - belegt nicht nur durch die bekannten Fakten seines aktuellen und ereignisreichen Lebens, sondern auch durch die Tatsache, dass er es in kurzer Zeit geschafft hat, eine Menge Freunde in Prag zu gewinnen und die gesamte Belegschaft der technischen und professionellen Mitarbeiter von Supraphon zu erobern. Sie sprachen über ihn wie seine kommende LP mit Bewunderung. Wir haben sie noch nicht gehört, deshalb können wir sie nicht beurteilen und warten lieber bis Herbst, wenn die Schallplatte mit dem Titel "Dean Reed und seine Welt" (1131906) in den Regalen der Plattenläden erscheint.

In der Pause zwischen Dreharbeiten hat Dean Reed, der US-amerikanische Sänger, der derzeit in der DDR lebt, das Mitglied des Weltfriedensrates, der Schauspieler, aber auch Komponist und Texter, Zeit zum Plaudern gefunden - über die LP, über seine Wünsche, über politische Lieder.

Herr Reed, Sie sind bei uns im Fernsehen aufgetreten und haben auf Konzerten gesungen. Was ist der Besuch für Ihren jetzigen Besuch?

"Ich nehme ein Album für Supraphon auf. Es ist nicht meine erste Platte in den Ländern des sozialistischen Lagers - ich habe schon Platten in der DDR und der Sowjetunion veröffentlicht, aber es ist das erste Mal, dass ich mit Supraphon arbeite. Und ich muss sagen, dass ich sehr zufrieden bin. Ich glaube, das wird mein bisher bestes Album sein - auch wenn Sie die im Westen aufgenommenen Platten mitzählen - in den Vereinigten Staaten, Italien, Südamerika."

Worin unterscheidet sich die Produktion dieser Platte von den anderen?

"Technisch gleichen sich heute fast alle Studios auf der Welt - sie haben die gleiche Ausstattung - ob in Los Angeles, Moskau oder Prag. Und die Techniker sind überall mehr oder weniger gleich geschickt. In diesem Fall jedoch traf ich auf ausgezeichnete Arrangement, geschrieben mit viel Fantasie und Flair. Wie Sie wissen, war ich schon viele Male in der Tschechslowakei, und ich staune immer wieder über die Fantasie Ihrer Menschen - das hat nicht nur mit Musik zu tun - Ihre gesamte Kunst ist von Fantasie durchzogen, zum Beispiel Ihre Architektur. Ihre Häuser haben immer etwas eigenes, was ihnen einen ganz besonderen Charme verleiht. Das scheint alles mit der tschechischen Mentalität zusammenzuhängen."

Sind auf Ihrer neuen LP auch Titel tschechischer Komponisten?

"Es gibt vier Songs Ihrer Komponisten: je einen von Bohuslav Ondráček und Ladislav Staidl sowie zwei von Otakar Petřina, zu denen ich selbst den Text geschrieben habe. So hat sich voll ausgezahlt, was ich über die tschechische Fantasie gesagt habe."

Ist die Platte auf englisch?

"Fast - mit einer Ausnahme. Ein Lied singe ich auf spanisch, und das mit gutem Grund. Vielleicht wissen Sie, dass Chile fast meine zweite Heimat ist: Salvador Allende, Pablo Neruda und Victor Jara waren meine persönlichen Freunde. Gegenwärtig ist in Chile das offizielle Lied der Gefangenen der faschistischen Junta die Ode an die Freude aus Beethovens IX. Sinfonie. Jedes Mal, wenn in Chile ein politischer Gefangener freigelassen wird, singen die anderen dieses Lied, daher hielt ich es für notwendig, es auf spanisch zu singen."

Sie sind Mitglied des Weltfriedensrates, Interpret von Songs mit fortschrittlichen Themen. Was halten Sie vom politischen Lied als Gattung?

"Ich stimme dem Prinzip, Songs in bestimmte Schubladen, in bestimmte Kategorien einzuordnen, nicht zu - ich bin und bleibe auf jeden Fall dagegen. Ich glaube nicht daran zu sagen, hier ist der politische Sänger, der Sänger von Protestsongs, und dort ist der Interpret von Pop oder Folkmusic. Weder Menschen noch Sänger kann man in Schubladen stecken, und mit Liedern kann man das auch nicht machen. Ich glaube, dass wir alle politische Sänger sind, unabhängig davon, was wir singen, machen wir sicher immer auf eine Art Politik, nur eben einfach gut oder schlecht. In den Liedern jedes Sängers sollte sich das ganze Leben widerspiegeln - absolut alles - was bedeutet, dass er über seine Kinder singt, über die Liebe zu seiner Frau, über seine Hobbys, über die Dinge, die er mag, aber auch über die Probleme, die in unserer Welt existieren - Probleme der Gerechtigkeit, des Kolonialismus und Faschismus. Ich muss einfach über diese Dinge singen und auch meine Solidarität mit denen, die für ihre Unabhängigkeit kämpfen, zum Ausdruck bringen. Und wir haben über alles im Leben zu singen, denn wenn wir nur politische Lieder oder nur romantische Liebeslieder singen, dann sagen wir nur die halbe Wahrheit über das Leben, und das ist zu wenig. Und so beinhaltet auch meine Platte, welche ich hier aufgenommen habe, alles - Rock'n'Roll, Liebeslieder und Protestsongs - sie sind alle gleichermaßen wichtig wie auch im Leben."

Was sind Ihre nächsten Pläne?

In diesem Jahr findet wahrscheinlich das größte Projekt meines Lebens statt, und auch das schwierigste. Ich schreibe das Drehbuch, werde Regie führen und die Hauptrolle in einem Spielfilm über Victor Jara spielen. Es ist das erste Mal, dass ich alle drei Aufgaben auf einmal übernehmen werde. Ich hoffe, dass dieser Film den Kampf des chilenischen Volkes gegen den Faschismus unterstützen wird. Diese Arbeit ist natürlich eine Herausforderung, aber ich hoffe, dass mir meine guten Kenntnisse über Chile helfen werden, die mich auch dazu berechtigen, diesen Film zu machen."

Und wann sehen wir Sie wieder in der Tschechoslowakei?

"Wahrscheinlich werde ich im September für eine Tournee, die sieben Konzerte umfasst, kommen."

Es wäre schön, wenn jemand diese Rohübersetzung verbessern könnte. Webmaster@DeanReed.de

We would formally like to point out that the articles, reports and contributions are presented independently of their truth content. They do not reflect the opinions of the Dean Reed Website team (see detailed declaration).

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir alle Artikel unabhängig von ihrem Wahrheitsgehalt präsentieren. Sie spiegeln nicht in jedem Fall die Meinung des Dean-Reed-Websiteteams wider (siehe auch die einleitende Erklärung).

Recalcamos expresamente que presentamos los artículos independientemente de su veracidad. No en todos los casos reflejan la opinión del equipo de esta página WEB (léanse las líneas aclaratorias principales).

zurück/back

www.DeanReed.de
Fehler, Hinweise etc. bitte an Webmaster@DeanReed.de
Letzte Änderung: 2013-04-25